Certificeringskriterier
Certificeringen som Certified Professional Business Facilitator kræver tilfredsstillende opfyldelse af alle nedenstående 5 hovedkategorier.

 
1 – Kvalitet og omfang af deltagelse og læringsfokus
2 – Kvalitet af individuel skriftlig certificeringsopgave
3 – Kvalitet af beskrivelse af personlig og faglig udvikling
4 – Kvalitet af forberedelse af teambaseret faciliteringscase
5 – Kvalitet af certificeringsopgavens praktiske gennemførelse

 

 
De 5 hovedkategorier er nedbrudt i detaljerede certificeringskriterier nedenfor.

1 - Kvalitet og omfang af deltagelse og læringsfokus

Certificering forudsætter deltagelse på alle moduler samt aktiv og lærende adfærd på uddannelsen, herunder at stille kritiske afklaringsspørgsmål.

 
1.1 Tilstedeværelse
·      Tilstedeværelse på alle 4 moduler
 

1.2 Bidrage

·      Aktiv deltagelse i alle 4 moduler

·      Gennemføre alle øvelser, case-opgaver og forberedelsesopgaver inden, mellem og efter modulerne

 
1.3 Understøtte egen og andres læringsproces

·      Aktivt søge afklaring hvis tvivlsspørgsmål opstår

·      Støtte egen og de øvrige deltageres personlige og faglige udvikling på uddannelsen

 

 
 

2 - Kvalitet af individuel skriftlig certificeringsopgave

En del af certificeringen er en skriftlig opgave, der afdækker forståelse at centrale dele af uddannelsens indhold. En forudsætning for at blive certificeret Business Facilitator er bevidstheden om de valg du træffer som facilitator, herunder at kunne pege på principper, teknikker og dynamikker som fører til dine valg.

 
2.1 Principper

·      Klarhed over og evnen til at forklare faciliteringens underliggende principper og begreber

·      Kunne forklare forskellen på en ekspert, en facilitator og en konsulent

·      Kunne forklare forskellen på indhold, proces og klima, samt hvorfor denne adskillelse er vigtig for en facilitator

 
2.2 Teknikker

·      Kunne forklare det præcise mål og anvendelsesområde for de forskellige procesværktøjer, samt primære faldgruber og håndtering af disse.

 
2.3 Dynamikker

·      Beskrive præcist hvordan man som facilitator etablerer et trygt og produktivt samarbejdsklima, og vigtigheden af de enkelte bestanddele

·      Beskrive 3 potentielt vanskelige situationer, og hvordan du som Business Facilitator ved anvendelse af det lærte vælger at håndtere situationerne; herunder dine overvejelser bag de valgte håndteringsstrategier

·      Kunne beskrive de 3 typer af konflikt og hvordan de genkendes og hvordan de løses

 

 
 

3 - Kvalitet af beskrivelse af personlig og faglig udvikling

En væsentlig del af uddannelsen er udviklingen af dig som facilitator. Herunder de opdagelser og indsigter samt vaneskift du har foretaget undervejs, for at blive Business Facilitator.

En Certificeret Business Facilitator er kendetegnet ved personlig og adfærdsmæssig fleksibilitet, herunder selvindsigt i egne styrker og svagheder, og bevidste valg om hvordan disse sættes i spil i rollen som Business Facilitator.
 

3.1 Personlige og faglige opdagelser, indsigter og vaneskift

·      Certificeringsopgaven indeholder en sektion, der fokuserer på den personlige og faglige udvikling, herunder selviagttagelse og selvrefleksion.

 

 
 

4 - Kvalitet af forberedelse af teambaseret faciliteringscase

På uddannelsen bliver du stillet en praktisk teambaseret faciliteringscase, hvor du får en forretningsmæssig udfordring, og skal gennemføre et klient-interview. Du bliver evalueret på din evne til at afdække, planlægge og indkalde i henhold til nedenstående certificeringskriterier.

 
4.1 Afdæk

·      Evnen til at arbejde målrettet, effektivt og resultatorienteret med en klient på design af certificeringsworkshoppen

·      Evnen til at forstå og sætte dig ind i en forretningsmæssig udfordring, og sikre klarhed og overblik i processen

·      Afdække, afklare, afgrænse og præcisere mål, resultater og leverancer

·      Sikre korrekte mandater, beslutningsprocesser og deltagerfordeling

·      Evnen til at skabe tryghed og tillid hos klienten

 
4.2 Planlæg og design

·      Omsætte forretningsmæssige udfordringer til solidt proces-design

·      Designe involverende og værdiskabende processer, det når en forudbestemt leverance

 
4.3 Indkald

·      Lave indkaldelser der understøtter at alle er forventningsafstemte, forberedte og afklarede ved workshoppens begyndelse

 
4.4 Påvirk

·      Klarlægge interessenter og alliancer, der bør involveres/påvirkes inden workshoppen

 

 
 

5 - Kvalitet af certificeringsopgavens praktiske gennemførelse

På certificeringsmodulet skal du facilitere den workshop du har designet. Du bliver evalueret på din evne til at facilitere i henhold til det du har lært på uddannelsen og nedenstående certificeringskriterier.
 

5.1 Sæt scenen

·      Etablere ro, troværdighed og tillid til dig som facilitator

·      Sætte scenen og etablere normer og styringsværktøjer

 
5.2 Gøre resultatskabelse let for deltagerne

·      Gennemgående kendskab til facilitatorens værktøjskasse, og vise kompetence i at anvende den i praksis

·      Guide deltagerne med klare metoder, processer og budskaber

·      Etablere og kontinuerligt opretholde et klart overblik over skabte resultater, konklusioner og beslutninger
 

5.3 Styre ansvarligt

·      Håndtere modstand og manglende deltagelse respektfuldt, ansvarligt og effektivt

·      Forstå og agere i forhold til forskellige personlighedstræk, læringsstile og kommunikationspræferencer

·      Etablere og opretholde et anerkendende og involverende samarbejdsklima

·      Udfordre, støtte, guide, involvere og give plads til gruppen
 

5.4 Opretholde indholdsneutralitet

·      Facilitere indholdsneutralt
 

5.5 Resultatskabelse

·      Sikre at det foruddefinerede resultat nås indenfor aftalt tid, og at der er opbakning til det skabte resultat i gruppen

·      Sikre at der er ansvarlige for alle identificerede aktionspunkter

 

 
 
Efter certificeringsmodulet

Du modtager omfattende og detaljeret feed-back

Du vil undervejs på uddannelsen modtage præcis feedback på ovenstående certificeringskriterier. 

Hvis du ikke skulle bestå certificeringen, får du en konkret handlingsplan for hvad du bør arbejde med for på et senere tidspunkt at kunne bestå certificeringen.

 

© Design-Line DanmarkLicensed by Facilitators International A/SV.5.2-5 
Velkommen Business Facilitator Udd.  -Certificeringskriterier Kurser  -Værdiskabende facilitering  -Virtuelle møder  -Gratis minikursus  -Værdiskabende mødekultur Lej en Facilitator Facilitators International A/S  -Kræfterne bag  -Kunder Kontakt  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark